مقدمه اي در مورد سیستم گراويمتريك


اين دستگاه در واقع تكميل كننده يك دستگاه توليد نايلون يا لولـه به شمار مي رود

كه مي تواند بر اسـاس ميزان ورود مـواد ،خروجي را تحت كنتـرل بگیرد كه خروجـي

مي تـواند نايلـون  يا لولـه هاي پلـي اتيلني ، پلی پروپیلن باشد. در دستگاه توليد

نايلون ، ضايعات به چند بخش  اصلی تقسيم مي شود :

 

بخش اول- ضايعات راه اندازي اوليه دستگاه

بخش دوم- ضايعات حين توليدFoilex-Monolayer-blown-film-plant-with-oscillating-die-and-2-station-semi-automatic-winder

بخش سوم- ضايعات تعويض جنس

 

دستگاه گراويمتريك قادر است كه درهرسه بخش تولـيد ضايعـات را به

حداقل وحتي دربعضـي مواقع به صفر برساند

 

 بخش اول

اين دستگاه بر اسـاس مشخصات جنس (عرض نایلون وضخامت) كه اپراتـوربـه آن وارد مي نمايد جنس مورد

نياز را تحليل كرده و براساس ورودي مواد اوليه مي تواند ضخامت جنس رادرهمان ابتداي راه اندازي

كنترل و به ضخامت درخواستي برسـاند كه درروش هـاي قدیمی رساندن ضخامت به حد مورد نياز مستلزم

ضايعاتاوليـه اي و آزمون وخطا بـود كه با وجود اين سیستم ضايـعات حذف مي شود .

 بخش دوم  

در زمان توليد به عـلت تغيير بعضـي از پارامتـرها ضايعـات ديگري توليد مي شود كه اين پارامتـرها عبارتند

از تغيير حجم گرانول ، تغيـير در MFI (غلظت ) مواد اوليـه و گرفتگي فيلـترو همچـنين چسـبنـدگي مـواد و يا

تعويـض نوع مواد و… باشد، كه ايـن عـوامل را دستـگاه تشخيـص داده و براسـاس خروجي مواد ضخـامت را

تنـظيم مي نمايد.

بخش سوم

ضايعاتی كه مربوط به تـعويـض جنـس مي باشـد. با تغيير در پارامـترهاي عرض و يا ضخــامت دستگـاه در

حداقلزمان ممكن اين تغييرات را اعمال مي نمايد  مي توانـد حتي در برخي موارد اين نوع ضايعات را به

صفر نزديك كند.

توانایی محاسبه طول رول بر اساس عرض و ضخامت

 mr

توانایی محاسبه طول و وزن بر اساس قطر درخواستی مشتری

ro

 

تنظیمات بسیار ساده و فارسی توسط کاربر 

lis

 

 

اصول کارکرد سیستم در یک نگاه

 

 

 

[persoslider_w]
[persoslider_c url=”http://tpcnovin.ir/wp-content/themes/Architect/images/default-slides/nylon.jpg”]

[persoslider_c url=”http://tpcnovin.ir/wp-content/themes/Architect/images/default-slides/ny1.jpg”]

 

[persoslider_c url=”http://tpcnovin.ir/wp-content/themes/Architect/images/default-slides/ny2.jpg”]

[/persoslider_w]

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.