محاسبه متراژ رول


مقدار وزن را بدون در نظر گرفتن بوبین کارتونی وارد نمایید. این امکان در دستگاه موجود می باشد.

چگالی (دانسیته)

 جرم واحد حجم یک ماده است که واحد آن گرم بر سانتی متر مکعب و یا پوند بر اینچ مکعب است. این خاصیت برای محاسبه وزن و حجم یک پلیمر در قطعه طراحی شده بکار می رود.

چگالی پلیمرها تابعی از وزن مولکولی تک تک مولکول ها و چگونگی تراکم آنها است. درصورتیکه پلیمر توانایی بلوری شدن داشته باشد، طبیعتا تراکم مولکولی بیشتر بوده و چگالی آن بالاتر خواهد بود.

همچنین درجه شاخه ای شدن نیز در چگالی اثرگذار است. مثلا پلی اتیلن هایی که توسط فرایند های مختلف تولید می شوند دارای درجه شاخه ای شدن مختلف و بتبع چگالی مختلف دارند. در زیر تفاوت چگالی در گریدهای مختلف پلی اتیلن را مشاهده می نمایید:

پلی اتیلن                            

دانسیته (kg/m3)

HDPE

(پلی اتیلن با دانسته بالا)

۹۴۲-۹۵۶

MDPE

(پلی اتیلن با دانسته متوسط)

۹۲۶-۹۴۰

LDPE

(پلی اتیلن با دانسته کم)

۹۱۰-۹۲۵

VLDPE

(پلی اتیلن با دانسته بسیار کم)

۸۹۰-۹۱۵

نوع شاخه ای شدن این پلاستیک ها در شکل زیر نشان داده شده است:

PE structures

استاندارد ISO 1183 روشی متداول در اندازه گیری دانسیته پلیمرهای غیر متخلل است. این روش بر مبنای غوطه وری قطعه در یک سیال چگالی آنرا تعیین می کند.

در جدول زیر دانسیته تقریبی بعضی از پلیمرها آمده است:

density