طول بر اساس قطر رول


قطر رول را از قطر لوله بزرگتر وارد نمایید. این امکان در دستگاه موجود می باشد.