طول بر اساس قطر رول

قطر رول را از قطر لوله بزرگتر وارد نمایید. این امکان در دستگاه موجود می باشد.